Astma en Allergiekoepel vzw

Bekijk uw bestellijstUw winkelwagen is leeg
Bestel onze publicaties!

 U bent hier: Startpagina > Gebruiksvoorwaarden en privacy

Gratis telefoonnummer: 0800 84321

Privacy & Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden


Deze website wordt u aangeboden onder voorbehoud van uw onvoorwaardelijke aanvaarding van onze gebruiksvoorwaarden:
A. Algemene bepalingen
B. Uw privacy: ons beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
C. Handvest voor gedrag van het lid
D. Opmerkingen betreffende de auteursrechten en de merken


1. AANVAARDING

Deze website wordt u met plezier aangeboden. Uw gebruik van deze website komt overeen met uw aanvaarding van onze gebruiksvoorwaarden.

2. GEBRUIK BEPERKT TOT PERSOONLIJKE NIET-COMMERCIËLE EN NIET-POLITIEKE DOELEINDEN

Deze website is uitsluitend bestemd voor gebruik voor persoonlijke, niet-commerciële en niet-politieke doeleinden. U bent niet gemachtigd om gelijk welke informatie, software, producten of diensten die werden bekomen vanaf deze website te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, te verzenden, te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te publiceren, af te staan onder licentie, over te dragen of te verkopen, noch om afgeleide werken van de voornoemde elementen te creëren.

3. LINKS NAAR SITES VAN DERDEN

Deze website bevat links naar websites die worden beheerd door derden. Deze links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. De Astma en Allergiekoepel vzw oefent geen enkele controle uit over de voornoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat de Astma en Allergiekoepel vzw de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert geen enkele samenwerking tussen de Astma en Allergiekoepel vzw en de uitbaters van deze sites.

4. LINKING, FRAMING, INLINING

De Astma en Allergiekoepel vzw geeft u de toelating om oppervlakte linken (surface linking) te maken naar de homepage van deze site. Echter, voor elke diepte link (deep linking), inkadering (framing) of automatische link is de schriftelijke toestemming van de Astma en Allergiekoepel vzw nodig via info@astma-en-allergiekoepel.be .

5. ONGEOORLOOFD OF VERBODEN GEBRUIK

U mag deze website uitsluitend gebruiken op voorwaarde dat u de Astma en Allergiekoepel vzw garandeert dat u deze website niet zal gebruiken voor ongeoorloofde doeleinden of doeleinden verboden door de wet of door deze "Gebruiksvoorwaarden".

6. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie, producten en diensten die deze website bevat kunnen typfouten bevatten. Deze informatie maakt periodiek het voorwerp uit van wijzigingen. De Astma en Allergiekoepel vzw kan, op om het even welk ogenblik, verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen aan deze website. Neem geen enkele beslissing van persoonlijke, medische, juridische of financiële aard op basis van advies dat werd ontvangen via deze website. De Astma en Allergiekoepel vzw kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse schade, incidenten, bij wijze van sanctie uitgesproken schadevergoedingen, nevenschade, bijzondere schade, onrechtstreekse schade of om het even welke andere schade, weze ze materieel of immaterieel, in het bijzonder voor schade die het gevolg is van een verlies van gebruik, van gegevens of een verlies van winsten die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik of de werking van deze website, de vertraging die verband houdt met het gebruik van deze website of de onmogelijkheid deze te gebruiken, de levering of het gebrek aan levering van diensten, of voor schade die verband houdt met om het even welke informatie, software, producten, diensten en bijbehorende grafische elementen, die bekomen worden via deze website of het gevolg zijn van het gebruik van deze website, ongeacht het feit of het gaat om contractuele aansprakelijkheid, aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad of quasi-onrechtmatige daad, of dat deze aansprakelijkheid gebaseerd is op een aansprakelijkheid zonder gebreken of andere, en dat zelfs als de Astma en Allergiekoepel vzw werd verwittigd van de mogelijkheid van dergelijke schade. Als u niet tevreden bent met het geheel of een deel van deze website, of als u het niet eens bent met de onderhavige gebruiksvoorwaarden, bestaat uw enige verhaalsrecht erin deze website niet meer te gebruiken.

7. MEDISCHE INFORMATIE

De inhoud van deze site, zoals bv tekst, grafieken, beelden, informatie en ander materiaal ("inhoud") wordt u voorgesteld onder een ingekorte en algemene vorm en is uitsluitend bestemd om u in te lichten. Hij kan dus niet beschouwd worden als zijnde uitgebreid. In het algemeen raden wij u aan om steeds voorzichtig om te springen met medische informatie. De inhoud van deze site komt ondermeer voort uit diverse bronnen die wij als betrouwbaar beschouwen. Wij doen ons uiterste best om u naar andere sites te leiden die op een bepaald punt een meer complete informatie kunnen aanbieden dan de onze. Wij stellen alles in het werk om de kwaliteit van de medische informatie op het internet te verbeteren.

8. CONTACT

Voor iedere vraag of ieder probleem betreffende deze website, gelieve contact op te nemen met info@astma-en-allergiekoepel.be

9. BEPERKING VAN DE TOEGANG

De Astma en Allergiekoepel vzw behoudt zich het recht voor iedere gebruiker de toegang te weigeren tot het geheel of een deel van deze website eenzijdig en zonder kennisgeving.

10. WIJZIGING VAN DE ONDERHAVIGE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN

De Astma en Allergiekoepel vzw behoudt zich het recht voor de voorwaarden, bepalingen en waarschuwingen krachtens dewelke deze website u wordt aangeboden, te wijzigen. U heeft daarom als gebruiker de plicht om bij elk bezoek aan de site de gebruiksvoorwaarden na te lezen.

11. VARIA

Deze gebruiksvoorwaarden worden geregeld door de wetten van België. U erkent hierbij dat ieder geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website, wordt voorgelegd aan de bevoegdheid van de rechtbanken van Leuven (België). De Astma en Allergiekoepel vzw behoudt zich evenwel het recht voor om zich naar een andere bevoegde rechtbank te wenden indien ze dit wenst. U erkent dat de onderhavige overeenkomst en dat het gebruik van deze website niet tot gevolg hebben een joint venture, een handelsvereniging bij wijze van deelneming, een relatie van werkgever-werknemer, van volmacht of van enig ander soort samenwerkingsverband te creëren tussen u en de Astma en Allergiekoepel vzw. De uitvoering van deze overeenkomst door de Astma en Allergiekoepel vzw is onderworpen aan de huidige reglementeringen en juridische procedures, en geen enkel element van de onderhavige overeenkomst kan de Astma en Allergiekoepel vzw verhinderen zich te houden aan administratieve en rechterlijke bevelen, evenals eisen tot toepassing van de wet in verband met uw gebruik van deze website of de informatie verstrekt aan de Astma en Allergiekoepel vzw (of verzameld door de Astma en Allergiekoepel vzw) met betrekking tot dit gebruik. Indien om het even welke bepaling van de onderhavige overeenkomst ongeldig of niet toepasselijk verklaard wordt ten opzichte van de geldende wetten, in het bijzonder de bovenvermelde uitsluitingen van de garantie en de beperkingen van de aansprakelijkheid, zal deze ongeldige of niet toepasselijke bepaling geacht worden vervangen te zijn door een geldige en toepasselijke bepaling, waarvan de inhoud de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert, en blijven alle andere bepalingen van de overeenkomst gelden. De onderhavige gebruiksvoorwaarden geven de volledigheid weer van de overeenkomsten tussen de gebruiker en de Astma en Allergiekoepel vzw met betrekking tot deze website, en annuleren en vervangen alle vroegere of gelijktijdige communicaties en voorstellen, in elektronische, schriftelijke of gesproken vorm, tussen de gebruiker en de Astma en Allergiekoepel vzw, betreffende deze website. Een gedrukte versie van deze overeenkomst en van iedere onder elektronische vorm afgeleverde waarschuwing, zal aanvaard worden in iedere gerechtelijke of administratieve procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst, op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als andere documenten en commerciële registers die werden aangemaakt en bewaard in gedrukte vorm. Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden afgestaan in dit document, zijn voorbehouden.

B. Uw privacy: ons beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer


B.1. De vertrouwelijke verwerking van uw persoonsgegevens.

1. VOORAFGAANDE OPMERKING

Internet is een fantastisch medium. Enkele malen klikken met de muis en u volgt en analyseert de actualiteit, u koopt producten en diensten en u communiceert met de hele wereld - zelfs met personen die u nog nooit ontmoet hebt ! De Astma en Allergiekoepel vzw laat u graag dit prachtige medium ontdekken, met respect voor uw privacy.

2. BESCHERMING VAN UW PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

Informatie die ons verstrekt wordt zal vertrouwelijk verwerkt worden conform de bovenstaande bepalingen en conform met de wettelijke nationale en internationale voorschriften.

3. BEGRIP "VERWERKEN"

Onder "verwerken" verstaan wij elke vorm van geautomatiseerde verwerking. Het omvat eender welke handeling die wij met de persoonsgegevens van een natuurlijke persoon verrichten, zoals het verzamelen, opslaan, wijzigen, verwijderen, raadplegen, meedelen, gebruiken, enz...

4. BEGRIP "VERTROUWELIJKHEID"

De "vertrouwelijke" verwerking houdt in dat wij uw persoonsgegevens "vertrouwelijk" verwerken conform de gangbare wettelijke nationale en internationale bepalingen, waaronder de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Europese richtlijn 95/46/CE inzake de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens. Zo zal er geen enkele persoonsinformatie die u aanbelangt, zoals adres, email, telefoon en faxnummer, demografische gegevens of identificatiegegevens verwerkt worden zonder dat u uw toestemming tot deze verwerking zou gegeven hebben (infra 6. uw toelating tot verwerking) of zonder dat u het doel van deze verwerking kent (infra 5. Het doel van de verwerking).

5. HET DOEL VAN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Indien u ons uw persoonlijke gegevens overmaakt worden deze in de bestanden van de Astma en Allergiekoepel vzw opgenomen en worden ze verwerkt: -voor het beheer deze sites en de aangeboden diensten, -voor het uitvoeren van marktstudies en, in het algemeen, telkens een dergelijke verwerking noodzakelijk is om de op deze site beschikbare diensten aan te bieden.
Door het verstrekken van uw persoonsgegevens geeft u ons uitdrukkelijk de toelating om deze persoonsinformatie te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden

6. DIRECT MARKETING

Indien het de Astma en Allergiekoepel vzw uw persoonsgegevens wenst te gebruiken voor direct marketing acties zal de Astma en Allergiekoepel vzw u de nodige instructies verstrekken die u moet volgen om dit gebruik te weigeren. Vormen van verwerking met het oog op direct marketing zijn meer bepaald: voor het verstrekken van informatie over de nieuwe kenmerken, nieuwe diensten die uitgaan van de Astma en Allergiekoepel vzw en zijn partners; voor de verwezenlijking van informatie- of promotiecampagnes over de diensten van de Astma en Allergiekoepel vzw en/of zijn partners en/of de overdracht van deze gegevens aan de met zorg geselecteerde partners van de Astma en Allergiekoepel vzw, die u informatie kunnen toesturen over hun diensten die in verband staan met de site.

7. COOKIES

Om u een optimale service aan te bieden kan het zijn dat wij occasioneel gebruik maken van cookies. Een "cookie" is een klein stuk informatie dat door een website opgeslagen wordt op de harde schijf van uw PC (in het algemeen in de map C:WINDOWSCookies) : dit cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan dezelfde site. Het cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt. Wij gebruiken cookies voor administratieve doeleinden om, bijvoorbeeld, uw voorkeur te registreren voor bepaalde types informatie of uw toegangscode te registreren, wat voorkomt dat u bij ieder bezoek aan onze site telkens opnieuw dezelfde gegevens moet invoeren via het toetsenbord. De meeste cookies werken alleen voor de duur van een enkele sessie, of bezoek. Geen enkel ervan bevat informatie waardoor met u contact kan worden opgenomen via telefoon, e-mail of "snail mail". U heeft ook de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u verwittigt telkens cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.

8. OPENBAARMAKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

De verwerking van uw persoonsgegevens kan soms betekenen dat de Astma en Allergiekoepel vzw uw persoonlijke informatie moeten onthullen op verzoek van een wettelijk gezag of geheel ter goeder trouw in de veronderstelling dat deze actie vereist is: om te voldoen aan om het even welke geldende wet of reglementering, of om tussen te komen in een proces dat werd aangespannen tegen de Astma en Allergiekoepel vzw of deze site; of om de rechten van de site of van de gebruikers van de Astma en Allergiekoepel vzw te beschermen of te verdedigen of om tussen te komen, in uitzonderlijke omstandigheden, met als doel de persoonlijke veiligheid te beschermen van de gebruikers van de Astma en Allergiekoepel vzw, de site of het publiek.

9. UW RECHTEN

9.1. Uw informatierecht

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Astma en Allergie vzw, Park Heuvelhof 1, 3010 Kessel-Lo, waar u met uw vragen over de registratie van gegevens terecht kan. U kan ook steeds terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij het Ministerie van Justitie, Waterloosesteenweg 115 te 1000 Brussel (02/ 542 72 30), www.privacy.fgov.be.

9.2. Uw recht om uw gegevens op te vragen en te corrigeren

De klant die zijn identiteit bewijst (copie identiteitskaart) kan met een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gratis bij Astma en Allergie vzw, Park Heuvelhof 1, 3010 Kessel-Lo, de schriftelijke mededeling bekomen van zijn persoonsgegevens. Desgevallend kan hij ook de correctie vragen van de gegevens die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. Uw gegevens worden u meegedeeld uiterlijk 45 dagen na de ontvangst van uw aanvraag. In geval van wijziging van de administratieve gegevens van de klant, zal deze de Astma en Allergiekoepel vzw hier van op de hoogte brengen.

10. MELDING VAN SCHENDINGEN VAN PRIVACY

Indien u meent dat de Astma en Allergiekoepel vzw site een onrechtmatige inbreuk pleegt op uw privacy, wordt u verzocht om de Astma en Allergiekoepel vzw daarvan per elektronische post van op de hoogte te brengen op het volgende adres: info@astma-en-allergiekoepel.be of met de post op het volgende adres: Astma en Allergiekoepel vzw, Park Heuvelhof 1, 3010 Kessel-Lo. Wij zullen al onze mogelijkheden aanwenden om het probleem op te sporen en te corrigeren.

B.2 De bescherming van uw privécommunicatie

1. WACHTWOORD EN TOEGANGSCODE

De gebruiker verbindt zich ertoe het geheime en vertrouwelijke karakter van zijn wachtwoord en zijn toegangscode te bewaren. Ieder gebruik van deze identificatie-elementen gebeurt op volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker. In geval van verlies, diefstal of frauduleus gebruik van één van deze elementen, is de gebruiker ertoe gehouden de Astma en Allergiekoepel vzw daarvan binnen de kortst mogelijke termijn op de hoogte te stellen.

C. Handvest voor gedrag van het lid

Een "lid" is een geregistreerde persoon die toegang heeft tot deze site en die rechtstreeks of onrechtstreeks geniet van de informatie, producten, diensten of databases die ter beschikking gesteld worden door de Astma en Allergiekoepel vzw.
De leden kunnen de bestaande databases raadplegen en de Internet-diensten gebruiken overal ter wereld, op voorwaarde dat de normen en gebruiken van Internet worden nageleefd en dat de eigenaar van de database de toegang ertoe en het gebruik ervan toelaat.
De leden kunnen de diensten van de Astma en Allergiekoepel vzw gebruiken voor geoorloofde, persoonlijke, niet-commerciële en niet-politieke doeleinden.
Het lid moet de intellectuele rechten, waaronder de auteursrechten, die toebehoren aan derden, respecteren. Het lid onthoudt zich ervan computerkraken te plegen of aan " hacking " te doen ten opzichte van het systeem van de Astma en Allergiekoepel vzw of ieder ander systeem dat rechtstreeks of onrechtstreeks op of via Internet te bereiken is. Het is verboden de diensten van de Astma en Allergiekoepel vzw te gebruiken voor iedere handeling die tot gevolg heeft:
- dat illegaal toegang verkregen wordt tot de gegevens van de aangesloten netwerken;
- dat de goede werking van de Astma en Allergiekoepel vzw geschaad wordt of het gebruik of de capaciteit van de verrichtingen voor de andere leden in gevaar gebracht worden, in het bijzonder door een grote hoeveelheid ongerechtvaardigd verkeer te veroorzaken;
- de integriteit van de computergegevens te schaden of teniet te doen.
De Astma en Allergiekoepel vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inbreuken die gepleegd worden door derden of door het lid via zijn diensten.
Door een beroep te doen op de diensten van de Astma en Allergiekoepel vzw, verbindt het lid zich ertoe de algemene gebruiksvoorwaarden van de site en de bijzondere algemene voorwaarden van specifieke diensten te aanvaarden en zich te houden aan de etiquette en de geldende gebruiken op de netwerken waartoe het toegang verwerft via de Astma en Allergiekoepel vzw.
De Astma en Allergiekoepel vzw nodigt zijn leden uit iedere ongeoorloofde inhoud te signaleren die beschikbaar zou zijn vanaf zijn diensten, opdat de Astma en Allergiekoepel vzw de noodzakelijke en gepaste maatregelen kan treffen om deze informatie te wissen of ontoegankelijk te maken. Daartoe moet het lid het volgende e-mailadres gebruiken: info@astma-en-allergiekoepel.be
De Astma en Allergiekoepel vzw behoudt zich het recht voor aan de bevoegde autoriteiten de leden aan te geven die het Belgische of internationaal recht schenden en voor onbepaalde tijd de toegang tot en het gebruik van de diensten en databases op te schorten van ieder lid dat het onderhavige handvest voor "Gedrag van het lid" overtreedt, dan wel de andere voorschriften voorzien in onze "Gebruiksvoorwaarden" niet naleeft.

D. Opmerkingen betreffende de auteursrechten en de merken

Alle elementen van deze website zijn beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van de Astma en Allergiekoepel vzw (zoals auteursrechten, merken en modellen, ...). Alle rechten voorbehouden. Andere namen van producten of vennootschappen die hier vermeld worden kunnen de handelsmerken vormen van hun respectievelijke eigenaars.

Astma en Allergiekoepel vzw Gebruiksvoorwaarden en privacy

Informatie

Diensten

powered by DNSmaster
hosted by IT Consult

Wat is astma
Wat is allergie
Wat is COPD

Allergeenarm huis
Buiten
Publicaties

Vragen
Links
Contact