Astma en Allergiekoepel vzw

Bekijk uw bestellijstUw winkelwagen is leeg
Bestel onze publicaties!

 U bent hier: Startpagina > Nieuws > PRIVACYBELEID VAN ASTMA EN ALLERGIEKO...

Gratis telefoonnummer: 0800 84321

PRIVACYBELEID VAN ASTMA EN ALLERGIEKOEPEL VZW

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de vzw ASTMA EN ALLERGIEKOEPEL (hierna: “de vereniging”) verwerkt van haar abonnees, schenkers, deelnemers aan activiteiten of andere contacten.
Als u contact heeft met onze vereniging i.v.m. aanvragen van informatie, bestellen van publicaties of hulpmiddelen, een gift doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de vereniging verschaft (bijvoorbeeld om een vraag beantwoord te zien via e-mail of telefoon), geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.
1. Vereniging
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Kristien Vandermotte, Staatsbaan 165, 3460 Bekkevoort, 0800/84321.

De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via info@astma-en-allergiekoepel.be

2. Welke gegevens verwerken we en met welk doel
2.1 In het kader van uw contacten met de vereniging, worden van u de volgende persoonsgegevens verwerkt (= opgeslagen, bewaard, gebruikt, …):

a) voor- en familienaam
b) adresgegevens
c) telefoonnummer
d) e-mailadres
e) bankrekeningnummer
f) door u verstrekte gegevens inzake gezondheid zoals astma, allergie, kind of volwassene welke nuttig zijn om een correct antwoord te kunnen geven op de gestelde vragen of om u op de hoogte houden van recente specifieke informatie of publicaties.

2.2 De vereniging verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over uw abonnement en de eventuele opzegging daarvan, voor het beantwoorden van uw vragen of oproepen, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de door u gestelde vragen of het verzenden van bestellingen.
b) uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en gegevens inzake gezondheid worden gebruikt voor het doelgericht bezorgen van uitnodigingen en informatie in het kader van uw aanvraag aan onze vereniging of door ons georganiseerde diensten, activiteiten en enquêtes.

2.3 De vereniging kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De gegroepeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot u als individu te herleiden.

3. Bewaartermijnen
3.1 De vereniging verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens zolang als nodig om te beantwoorden aan uw vraag.
Persoonlijke gegevens kunnen langer bewaard worden in het kader van een bewijsplicht. Deze gegevens worden enkel gebruikt om de bewijsplicht aan te tonen indien nodig. Gegevens worden bewaard op grond wat voor de wet (bijvoorbeeld op grond van de vzw-of de fiscale wetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
Om uw persoonsgegevens te beschermen heeft de vereniging passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Op die manier worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
De verstrekte gegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij dit wettelijk verplicht is.
Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) tenzij de ouder of wettelijke vertegenwoordiger daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.

5. Inzagerecht, verwijdering, klachten en vragen
5.1 Via info@astma-en-allergiekoepel.be kan u een afschrift van uw persoonsgegevens opgeslagen in onze bestanden ontvangen, vragen om ze te wijzigen of te verwijderen. De vereniging zal uw verzoek steeds meteen in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat er aan is gegeven. Als de vereniging uw verzoek niet inwilligt zal zij u informeren over de redenen daarvoor.
5.2 Als u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 2, dan kan u eveneens contact opnemen met onze administratie via info@astma-en-allergiekoepel.be. De vereniging zal het bezwaar meteen, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij dat op grond van een wettelijke verplichting niet kan. Indien dat laatste het geval is, zal de organisatie u hiervan op de hoogte brengen.
5.3 Als u klachten heeft over de manier waarop de vereniging uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, dan kan u contact opnemen met christine.baelus@astma-en-allergiekoepel.be.
Indien dit niet leidt tot een oplossing kan u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie (commission@privacycommission.be) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan onze administratie info@astma-en-allergiekoepel.be

6. Wijzigingen
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen zullen via de verenigingswebsite bekend gemaakt worden. Wij raden u aan om regelmatig ons privacybeleid te bekijken. De datum van wijziging zal steeds vermeld worden.
Datum: 25/05/2018

Naar vorige pagina

Info geplaatst op 07-06-2018.

Astma en Allergiekoepel vzw Gebruiksvoorwaarden en privacy

Informatie

Diensten

powered by DNSmaster
hosted by IT Consult

Wat is astma
Wat is allergie
Wat is COPD

Allergeenarm huis
Buiten
Publicaties

Vragen
Links
Contact